С Т А Т У Т

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

Закарпатський сільськогосподарський

дорадчий центр «Терра Деі»

НОВА РЕДАКЦІЯ

с.Пийтерфолво 2010


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Благодійний Фонд Закарпатський сільськогосподарський дорадчий центр «Терра Деі»

(надалі „Фонд”) є недержавною неприбутковою організацією, створеною у відповідності до Закону України „Про благодійництво та благодійні організації”, Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу службу», цивільно-правових актів, та цього Статуту, що об’єднує фізичних і юридичних осіб, які виявили бажання сприяти реалізації мети та завдань Фонду.

1.2. Повне найменування Фонду:

Благодійний фонд Закарпатський сільськогосподарський дорадчий центр «Терра Деі».

1.3. Юридична адреса Фонду та місцезнаходження Фонду:

90354, Україна, Закарпатська область, Виноградівський район, село Пийтерфолво, вулиця Кошута 1/а.

1.4. Благодійний Фонд Закарпатський сільськогосподарський дорадчий центр «Терра Деі» є правонаступником благодійного Фонду Закарпатських сільських господарників «Терра Деі»

1.5. Засновником Фонду є Релігійна громада реформатської церкви с Тіводорфолво, Виноградівського району, Закарпатської області.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ

2.1. За своїм статусом Фонд є місцевою благодійною організцією, діяльність якої поширюється на територію Закарпатської області.

2.2. За організаційно-правовою формою Фонд є благодійним фондом, заснованим Релігійною організацією, що спрямовує свою діяльність на задоволення потреб особистих та фермерських господарств, приватних землекористувачів, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок, прибуткового ведення господарства, сприяння підвищенню рівня прибутковості сільськогосподарського виробництва, сприяння підвищенню рівня підприємності сільських громад, підвищенню рівня зайнятості сільського населення, задоволення та захист професійних, економічних, майнових та соціальних і інших спільних інтересів сільгоспвиробників.

Партнерами Фонду можуть бути благодійні організації, фізичні та юридичні особи, які мають право на отримання дорадчих послуг відповідно до діючого законодавства і здійснюють господарську діяльність у сільській місцевості, а також громадські професійні об’єднання аграрного сектору.

Засновник не відповідає по зобов’язаннях створеного ним Фонду, а Фонд не відповідає по зобов’язанням свого Засновника.

Благодійна діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав його учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

2.3. Фонд є юридичною особою, який не має на меті отримання прибутку для розподілу його між Засновником та учасниками Фонду. У випадку отримання доходу в результаті діяльності Фонду він повинен направлятися на реалізацію статутних завдань Фонду.

Фонд використовує майно для цілей, визначених його Статутом. Фонд вправі займатися господарською діяльністю, необхідною для досягнення суспільно-корисних цілей, для яких створений Фонд, та такою, що відповідає цим цілям. Для здійснення господарської діяльності Фонд вправі створювати господарські товариства та брати участь в них.

2.4. Фонд набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації в Закарпатському Обласному Управлінні Міністерстві Юстиції України, має відокремлені кошти та майно, веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі свої найменуванням та кутовий штамп, власну символіку, бланки з назвою Фонду та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Правлінням Фонду. Фонд діє на принципах повної господарської самостійності, суворого дотримання діючого законодавства України.

2.5. Фонд самостійно визначає напрямки своєї діяльності, стратегію економічного, технічного і соціального розвитку.

2.6. Фонд вправі набувати майнові, а також особисті немайнові права і нести обов’язки, бути учасником цивільно-правових відносин, бути позивачем та відповідачем в суді.

2.7. Фонд на правах власника здійснює володіння, користування і розпорядження майном та землею у відповідності до Статуту.

2.8. Фонд може створювати представництва (відділення, філії), що діють від імені Фонду у відповідності з Положеннями, затвердженими Правлінням Фонду.

2.9. Фонд має право засновувати господарські товариства, інші види підприємств, установ, організацій відповідно до законодавства України та бути їх учасником.

2.10. Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями майном, на яке за законом може бути звернене стягнення.

Фонд не відповідає за зобов’язаннями держави і засновника Фонду. Держава та її органи не відповідають за зобов’язаннями Фонду.

2.11. Для виконання статутних завдань Фонд співпрацює з органами державної влади і управління, з фізичними і юридичними особами, громадськими організаціями як з України так із-за кордону з питань, передбачених цим Статутом.

2.12. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.

3. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1.Основною метою діяльності Фонда є доброчинна безкорисна діяльність, спрямована на надання різних видів допомоги сільгоспвиробникам, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції та тваринництва і консультацій, створення зразкових господарств, їх матеріально-технічна допомога

Основними цілями та завданнями Фонду є:

 • сприяння сільськогосподарському розпитку регіону шляхом надання необхідної методичної і практичної дорадчої допомоги висококваліфікованими фахівцями різних сільськогосподарських профілів;
 • сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених та безробітних;
 • надання теоретичної та практичної допомоги у створенні свльськогосподарських господарств, їх державній реєстрації;
 • надання рекомендацій для вибору відповідного сортового набору культур, оцінки якості насіння та посадкового матеріалу, які найбільше відповідатимуть існуючим ґрунтовим та кліматичним умовам, організація ґаздівських курсів з урахуванням особливостей регіону;
 • створення нових робочих місць з метою збільшення зайнятості населення, підвищення професійного рівня сільського населення;
 • створення та допомога у створенні «еталонних» господарств стимулювання вирощування екологічно чистої продукції;
 • розвиток співпраці з подібними фондами;
 • надання благодійної допомоги малозабезпеченим громадянам та багатодітним сім’ям;
 • організація та проведення виставок сільськогосподарської продукції;
 • проведення конференцій та семінарів;
 • інша діяльність не заборонена діючим законодавством.

Конкретні напрямки благодійної діяльності визначаються у благодійній програмі, яка приймається та оновлюється Загальними зборами Фонду, представляючи собою комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення статутних цілей і завдань.

3.2. Благодійна допомога може надаватися її набувачам у вигляді:

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • надання методичної та практичної допомоги,
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дарування чи дозволу на безкоштовне (пільгове) використання об'єктів власності;
 • надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи шляхом передачі результатів особистої творчої діяльності;
 • інших заходів, не заборонених законом.

3.3. Здійснення безпосередньо Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

3.4. Здійснюючи свою благодійну діяльність Фонд має такі права:

1) самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цього пожертвування;

2) утворювати власні філіали та представництва у відповідності до законодавства України;

3) об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

4) обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними установами зарубіжних країн;

5) організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від вітчизняних та закордонних фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

6) постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

7) відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

8) засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації;

9) проводити видавничу діяльність;

10) бути членом інших благодійних організацій;

11) мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, передбаченому Законом України “Про об’єднання громадян” для реєстрації символіки об’єднань громадян;

12) популяризувати свою назву, символіку.

Фонд має також інші права згідно з законодавством України.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ.

4.1. Органами управління та контролю Фонду є:

· Загальні Збори членів Фонду (Загальні Збори)

· Правління Фонду (Кураторія)

· Наглядова Рада

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ).

5.1. Вищим керівним органом Фонду є Загальні збори членів Фонду, які здійснюють свої повноваження згідно зі Статутом і скликаються не рідше одного разу на рік. Про скликання і порядок денний зборів члени Фонду повідомляються не пізніше, ніж за 30 днів до їх відкриття. та не пізніше, ніж за 15 робочих днів при проведенні позачергових Зборів Засновників.

5.2. Позачергові збори можуть скликатися на мотивовану вимогу не менше 1/3 складу членів Фонду або за ініціативою Правління чи Наглядової ради Фонду.

5.3. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 2/3 членів Фонду. Рішення приймається відкритим, або таємним голосуванням простою більшістю голосів. Для прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Фонду, а також внесення змін і доповнень до Статуту за нього повинні проголосувати не менше 3/4 присутніх.

5.4. До компетенції Загальних зборів Фонду відносяться:

1) прийняття рішення щодо створення, реорганізацію та ліквідацію Фонду;

2) затвердження Статуту Фонду, внесення змін та доповнень до нього;

3) обрання членів Правління Фонду (Кураторії);

4) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Фонду.

5) призначення Директора Фонду та його заступників;

6) визначення, схвалення та призначення Наглядової Ради Фонду;

7) прийняття рішень про членство у Фонді та членство в Засновниках Фонду;

8) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, філій та представництв, створених Фондом;

9) призначення ліквідаційної комісії у разі ліквідації Фонду;

10) затвердження річних звітів про результати діяльності Фонду.

Вказані положення відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Фонду:

Загальні збори також приймають рішення щодо основних напрямків діяльності Фонду, його благодійних програм та проектів, а також здійснює інші повноваження відповідно до статутних цілей та завдань Фонду.

6. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ФОНДУ.

6.1. У період між скликанням Загальних Зборів керівництво поточною діяльністю Фонду здійснюється виконавчим органом - Правлінням Фонду (Кураторією).

6.2. Члени Правління обираються Загальними Зборами терміном на 3 роки з числа членів Фонду у кількості не менше 3-х осіб.

6.3.Правління вирішує усі питання діяльності Фонду за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Фонду.

6.4. Правління Фонду (Кураторія):

 1. здійснює спрямування діяльності і затверджує плани роботи Фонду;
 2. затверджує щорічний план Фонду щодо благодійних надходжень та видатків на наступний звітний рік;
 3. розпоряджається фінансовими і матеріальними ресурсами Фонду, розглядає і виносить на затвердження Загальними зборами кошториси доходів і видатків Фонду, звіти про надходження і витрату коштів
 4. розробляє та затверджує пріорітети та критерії щодо фінансової підтримки благодійних проектів та програм;
 5. обирає та затверджує благодійні проекти та програми щодо фінансової підтримки з боку Фонду;
 6. розробляє плани реалізації затверджених благодійних проектів та програм та надає допомогу щодо їх виконання;
 7. здійснює пошук та розподіл фондів, призначених для виконання затверджених благодійних проектів та програм;
 8. розробляє та затверджує стандарти документації Фонду та критерії оцінки виконання впроваджуваних благодійних проектів та програм;
 9. несе відповідальність за моніторинг, фінансовий аудит та звітність для всіх партнерів Фонду - набувачів благодійної допомоги;
 10. здійснює нагляд та оцінку ефективності виконання планів реалізації затверджених благодійних проектів та програм;
 11. створює для виконання статутних завдань необхідні функціональні структури Фонду, як постійні так і тимчасові, затверджує Положення про ці структури;
 12. затверджує структуру та штат Фонду, розробляє стандарти контрактів, штатних та процедурних обов”язків та критерії оцінки роботи штатних працівників Фонду;
 13. може залучати консультантів для надання допомоги штатним працівникам Фонду та розробки рекомендацій Правлінню (Кураторії) Фонду;
 14. призначає Директорів філіалів, відділень та представництв Фонду, а також інших його відокремлених структур та контролює їх діяльність;
 15. затверджує коло набувачів, які потребують благодійної допомоги, приймає рішення про надання їм фінансової, матеріальної або іншої підтримки;
 16. розглядає інші питання, що виносяться на колегіальне обговорення за ініціативи членів Правління.
 17. обирають голову Правління з числа членів Правління з терміном повноважень інших членів Правління

6.5. Усі рішення Правління (Кураторії) приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів і оформляються у вигляді протоколів.

6.6. Засідання Правління (Кураторії) збирається не рідше, ніж 1 раз на квартал, і правомочне за умови присутності на ньому не менше 2/3 його складу.

6.7. Порядок денний та час проведення будь-яких наступних зборів Правління (Кураторії) визначається Правлінням (Кураторією) на попередніх зборах Правління (Кураторії) та надсилається Директором Фонду всім членам Правління (Кураторії) не пізніше, ніж за 20 календарних днів до проведення чергових зборів Правління (Кураторії), та не пізніше, ніж за 10 робочих днів при проведенні позачергових зборів Правління (Кураторії).

6.8. Позачергові збори Правління (Кураторії) скликаються Директором за вимогою:

1) 1/3 Членів Фонду;

2) 2/3 членів Правління (Кураторії),

6.9. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Правління (Кураторії) член Правління (Кураторії) має право делегувати свої повноваження іншій особі, що має бути підтверджено відповідною довіреністю.

6.10. Члени Правління (Кураторії) Фонду, як виконавчого органу, не одержують заробітну платню за роботу у даному органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків як у виконавчому, так і у контрольному органі, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів благодійної організації за рішенням Правління (Кураторії) Фонду. На працівників апарату виконавчої дирекції Фонду (в тому числі Директора Фонду) поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

6.11. Засновник і працівники Фонду не мають право отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку із своїм становищем в благодійній організації крім тих, що передбачені Законом України "Про благодійництво та благодійні організації".

7. Директор Фонду

7.1. Директор Фонду призначається Загальними Зборами, є керівником Фонду та виконує адміністративно-виконавчі функції. Директор Фонду підзвітний та підконтрольний Загальним Зборам.

7.2. Директор Фонду:

 • відповідає за виконання та впровадження рішень Загальних Зборів Фонду відповідно до контракту та посадової інструкції, затвердженої Загальними Зборами;
 • забезпечує виконання щоденної діяльності Фонду, керує щоденною роботою персоналу Фонду;
 • вирішує всі питання діяльності Фонду, що не відносяться до компетенції Загальних Зборів та Правління;
 • готує та подає річний звіт про роботу Фонду на розгляд Загальних Зборів;
 • без доручення діє від імені Фонду;
 • укладає цивільно-правові договори та інші правочини, видає доручення на розпорядження коштами і майном Фонду.
 • має право першого підпису на фінансових документах;
 • відкриває і закриває рахунки в банках та інших фінансово - кредитних установах;
 • підписує кошториси доходів і видатків, звіти, листи та інші ділові документи;
 • приймає на роботу і звільняє штатних та позаштатних працівників Фонду в межах затвердженого штатного розкладу і Фонду оплати праці, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
 • проводить в життя рішення Загальних зборів і Правління (Кураторії) Фонду.
 • представляє Фонд у державних органах, органах місцевого самоврядування, в судах та перед іншими юридичними і фізичними особами;
 • забезпечує ведення обліку та звітності, встановленої чинним законодавством;
 • видає довіреності на представлення Фонду перед третіми особами;
 • налагоджує та забезпечує зв’язки з громадськістю, розбудовує мережу партнерських відносин Фонду;
 • організовує проведення засідань Загальних Зборів та Правління (Кураторії) Фонду, за погодженням з головою Правління і готує відповідну документацію;
 • забезпечує поширення серед партнерів документації Фонду;
 • забезпечує інформаційну та консультативну допомогу партнерам, виходячи із статутних завдань Фонду;
 • надає допомогу в отриманні партнерами необхідних матеріальних ресурсів для здійснення програм і проектів згідно з бюджетом, що затверджений Правлінням;
 • здійснює моніторинг проектів, що фінансуються Фондом та поточний контроль за використанням матеріальної допомоги, наданої Фондом відповідно до критеріїв, встановлених Загальними Зборами;
 • розробляє плани роботи Фонду для подальшого затвердження їх Загальними Зборами;
 • готує проекти благодійних програм для затвердження їх Загальними Зборами Фонду;
 • розробляє і виносить на розгляд Загальних Зборів кошториси доходів і видатків Фонду, готує звіти про надходження і витрати коштів для подальшого їх затвердження Загальними Зборами Фонду;
 • визначає коло набувачів благодійної допомоги, які її потребують, пропозиції щодо надання їм фінансової, матеріальної або іншої підтримки вносить на погодження голови Правління (Кураторії);
 • у випадках необхідності заснування Фондом госпрозрахункових підприємств, установ і організацій розробляє проекти Положень про ці структури;
 • веде облік індивідуальних та колективних членів Фонду, сповіщає їх про час скликання та порядок денний Загальних зборів;
 • забезпечує облік поточних внесків та пожертвувань від благодійників;
 • готує тексти договорів (контрактів) про благодійну діяльність з благодійниками та набувачами благодійної допомоги, та подає на погодження Правлінню (Кураторії) Фонду;
 • забезпечує надходження звітів від набувачів благодійної допомоги про використання ними благодійних внесків і пожертвувань, отриманих від Фонду, для звітування у свою чергу благодійною організацією безпосередньо перед благодійниками;
 • готує пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Фонду для обговорення їх та затвердження Загальними зборами.
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.
 • несе повну матеріальну відповідальність.

7. 3. Директор Фонду є вищою посадовою особою Фонду.

8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді, а також контроль за виконанням Статуту, рішень Загальних Зборів Фонду, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду, його структурних підрозділів, фінансово-господарською діяльністю Фонду здійснюється Наглядовою Радою, яка обирається Загальними Зборами Фонду і їм підзвітна.

8.2.Персональний склад Наглядової Ради визначається Засновником і пропонується для обрання Загальними зборами.

8.3. Наглядова Рада обирається у кількості не менше 3-х осіб терміном на 3 роки. Голова Ради обирається на її засіданні, про роботу ради звітує перед Загальними Зборами.

8.4.Члени Наглядової Ради виконують свої обов”язки на громадських засадах, не отримують ніякої винагороди від Фонду за їх виконання та не мають ніякого права на власність Фонду.

8.5. Наглядова Рада діє на підставі Положення про неї, затвердженого Загальними Зборами Фонду.

8.6.Наглядова рада:

 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду, зокрема, за цільовим використанням його майна та коштів;
 • перевіряє надані Директором і Правлінням Фонду звіти і фінансову документацію, готує по них висновки;
 • має право доступу до всіх фінансово-господарських документів Фонду;
 • має право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

8.7. Перевірки проводяться Наглядовою Радою за дорученням Загальних Зборів Фонду або з її власної ініціативи.

8.8. На вимогу Наглядової Ради їй повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб Фонду.

8.9. Наглядова Рада доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Фонду. Без висновку Наглядової ради Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Фонду.

8.10. У випадку виникнення загрози інтересам Фонду або виявлення зловживань з боку посадових осіб Фонду Наглядова рада повинна вимагати позачергового скликання Загальних зборів.

8.11. Для вирішення питань та виконання своїх функцій Наглядова Рада проводить періодичні збори не рідше одного разу на рік.

8.12. Порядок денний та час проведення будь-яких зборів Наглядової Ради визначається Головою Наглядової Ради та надсилається всім членам Наглядової Ради Фонду не пізніше, ніж за 7 календарних днів до проведення чергових зборів Наглядової Ради, та не пізніше, ніж за 4 робочих дні при проведенні позачергових зборів Наглядової Ради.

9. МАЙНО І КОШТИ ФОНДУ

9.1. У власності Фонду знаходиться рухоме й нерухоме майно, матеріали та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться в його власності, будь-які угоди, що не суперечать його Статутним цілям та законодавству України.

9.2. Майно та кошті Фонду складають:

 • грошові та майнові внески засновника та інших благодійників;
 • благодійні внески і пожертвування цільового характеру (благодійні гранти), що надають фізичні та юридичні особи, державні та недержавні установи і фонди в грошовій та натуральній формі;
 • надходження від проведення благодійних акцій по збору благодійних пожертвувань, благодійних аукціонів по реалізації майна, яке надійшло від благодійників;
 • доходи від депозитних вкладів і цінних паперів;
 • надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду;
 • інші надходження, не заборонені законодавством України.

9.3. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

9.4. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

9.5. Фінансова діяльність Фонду здійснюється у відповідності до вимог законодавства України. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської і благодійної діяльності як в національній, так і в іноземних валютах.

9.6. Фінансова діяльність Фонду спрямовується лише на благодійність і не розглядається як підприємницька чи інша прибуткова діяльність.

На фінансування благодійних програм використовується вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності благодійної організації, за винятком адміністративно - господарських витрат, пов'язаних з функціонуванням Фонду. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

9.7. Здійснюючи господарську діяльність, спрямовану на виконання статутних цілей і завдань, Фонд користується самостійністю в питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових і матеріальних ресурсів у відповідності до вимог законодавства.

9.8. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20% від кошторису Фонду в поточному році.

10. ЧЛЕНИ ФОНДУ

10.1 Членами Фонду є його засновник та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Фонду в установленому цим Статутом порядку.

10.2 Членами Фонду можуть бути громадяни України та громадяни іноземних держав, які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання Фонду, визнають цей Статут, виконують рішення органів Фонду, надають матеріальну підтримку Фонду або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Фонду. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновником та членами Фонду.

10.3. Питання про членство в Фонді розглядається Правлінням Фонду та виноситься для затвердження на Загальних Зборах Фонду на підставі письмових заяв осіб, що вступають до Фонду. Рішення про прийняття до членів Фонду має бути прийнято Загальними Зборами ¾ від числа членів Фонду.

10.4. Засновник та члени Фонду мають рівні права. Члени Фонду - юридичні особи - діють через своїх повноважних представників.

10.5. Члени Фонду в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, мають право:

1)брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;

2) обирати і бути обраними до керівних органів Фонду, брати участь в їх роботі, в інших структурних осередках та в заходах, що проводяться Фондом;

3) вносити пропозиції на розгляд вищого органу та інших органів Фонду;

4) отримувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності Фонду, стану майна, доходів та витрат;

5) добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої до Загальні Збори,

6) брати участь у діяльності інших добровільних об'єднань без згоди Фонду.

Члени Фонду користуються іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Фонду.

10.6. Члени Фонду зобов’язані:

 • виконувати вимоги даного Статуту;
 • брати участь в роботі по виконанню статутних завдань Фонду;
 • підтримувати Фонд матеріально шляхом доброчинних пожертвувань або особистої праці в Фонді;
 • сприяти підвищенню авторитету та репутації Фонду.

10.7. Член Фонду може вийти з Фонду за власною ініціативою шляхом подання письмової заяви.

10.8. В разі порушення Статуту Фонду, неналежного виконання членських обов'язків здійснюється виключення з членів Фонду. Виключення приймається відкритим, або таємним голосуванням 2/3 голосів членів Загальних Зборів.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ

11.1. Зміни і доповнення до Статуту Фонду розглядаються і затверджуються Загальними Зборами (відкритим,або таємним голосуванням 3/4 голосів членів) і реєструються в установленому Законом порядку.

11.2. Зміни і доповнення до Статуту Фонду виносяться на розгляд Загальниз Зборів за пропозицією Правління (Кураторії), Виконавчого директора Фонду, Наглядової Ради або 1/3 кількості членів Фонду.

11.3. Про зміни у статутних документах Фонд повідомляє реєструючий орган у 10-денний термін.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ.

12.1. Контроль за діяльністю Фонду, в тому числі і порядком використання ним майна та коштів, призначених для благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Контролюючі органи виконавчої влади в межах своїх повноважень мають право вимагати від благодійників та органів управління Фонду надання їм необхідних документів та отримувати необхідні пояснення.

12.2. Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, одержують на їх вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим призначенням, звіт про їх використання подається Фондом благодійнику в обов'язковому порядку.

12.3. Фонд, набуваючи благодійну допомогу у формі благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер (благодійні гранти), щорічно звітує перед відповідними благодійниками та благодійними Фондами про використання отриманих цільових внесків та пожертвувань.

12.4. Фонд не рідше одного разу на рік оприлюднює повний звіт про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також надає такі звіти будь-якому благодійнику Фонду за запитом останнього.

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ В РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.
1
3.2. Реорганізація проводиться за рішенням Загальних зборів Фонду, якщо за це проголосувало не менше 3/4 членів Фонду.

При реорганізації Фонду його майно, кошти, права і обов'язки переходять до правонаступників.

13.3. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

13.4. Ліквідація здійснюється Ліквідаційною комісією за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше 3/4 членів Фонду, або за рішенням суду.

13.5. Фонд може бути ліквідлвано:

1) якщо майна Фонду недостатньо для здійснення його цілей і вірогідність отримання небхідного майна є нереальною;

2) якщо цілі Фонду не можуть бути досягнуті, а необхідні зміни цілей Фонду не можуть бути здійснені;

3) у випадку ухилення Фонду в його діяльності від цілей, передбачених Статутом;

4) в інших випадках, передбачених законодавством.

13.6. Ліквідаційна комісія створюється органом, який прийняв рішення про ліквідацію Фонду, та здійснює усі повноваження по управлінню Фондом на цей період.
1
3.7. У триденний термін з дня призначення Ліквідаційної комісії вона публікує інформацію про ліквідацію Фонду із зазначенням терміну подання кредиторами заяв про свої претензії. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Фонду, виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів третім особам, складає акт та подає його органу, що її призначив.

13.8. Майно та кошти Фонду не можуть перерозподілятися між членами благодійної організації, використовуються виключно на остаточне виконання Статутних завдань, тобто на благодійні цілі та переходить до Благодійного фонду заснованого Реформатською релігійною громадою с.Пийтерфолво.

13.9. Ліквідація вважається завершеною, а Фонд - таким, що припинив свою діяльність, з моменту скасування запису у державному реєстрі благодійних організацій.

 
Банер
Сайт створений за підтримки фонду Szülőföld
Інформаційний партнер
Банер